Terapia pedagogiczna to metoda pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu. Jej celem jest wszechstronny rozwój zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych dziecka.

Terapia dobierana jest do potrzeb dziecka, które wcześniej zostało poddane diagnozie psychologiczno-pedagogicznej i któremu została wystawiona odpowiednia opinia.

Przeznaczona jest dla dzieci:

 • u których zdiagnozowano ryzyko dysleksji,
 • rozwijających się nieharmonijnie,
 • z trudnościami z koncentracją uwagi i zapamiętywaniem,
 • z problemami dotyczącymi lateralizacji,
 • z zaburzeniami integracji sensorycznej,
 • mających obniżony poziom umiejętności manualnych i grafomotorycznych,
 • przejawiających trudności w zakresie orientacji przestrzennej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej.

Zadaniem terapii jest:

 • stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych,
 • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach ucznia,
 • eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.

Zajęcia rewalidacyjne organizowane są dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność. Mają na celu usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych, rozwijanie oraz wzmacnianie mocnych stron ucznia, przygotowanie ucznia do jak najlepszego funkcjonowania w społeczeństwie. Zajęcia mają formę indywidualną.

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnego i bezstronnego mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia.

Mediacja rodzinna może dotyczyć spraw

 • okołorozwodowych,
 • rodzicielskich,
 • finansowych,
 • spadkowych,
 • międzypokoleniowych.

Mediacja rówieśnicza jest metodą rozwiązywania konfliktów wśród dzieci i młodzieży na terenie szkoły lub w innym środowisku.

Dotyczyć mogą następujących sytuacji:

 • znieważania rówieśników ze względu na ich wygląd, ubranie, pochodzenie czy zachowanie,
 • obrażania członków rodziny rówieśników,
 • wyśmiewania się z niepełnosprawności,
 • formy molestowania seksualnego np. wyśmiewanie wyglądu zewnętrznego i w tym oznak rozwoju płciowego, obraźliwe napisy na tablicy czy ścianach, filmowanie i rozpowszechnianie osób w sytuacjach intymnych (np. w toalecie, szatni itp.),
 • kradzieży  i chowania cudzych przedmiotów,
 • wyśmiewania się np. za błędy popełnione na lekcjach, czy mniejsze zdolności
 • niszczenia mienia,
 • odrzucenia tj. nie dopuszczania do zabawy w grupie,
 • bójek, kłótni i innych nieporozumień między rówieśnikami.

Mediacja jest procesem całkowicie poufnym. Cały jej przebieg oraz treść rozmów nie zostają nikomu ujawnione.