KLAUZULA INFROMACYJNA

ZGODNIE Z ART. 13 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. (DZ. URZ. UE L 119 Z 04.05.2016) INFORMUJEMY, IŻ:
Administratorem Danych Osobowych zbieranych jest Kolegium Świętej Rodziny
z siedzibą w Łomiankach (05-092), ul. K. K. Baczyńskiego 9 (zwanym dalej Administratorem), którego organem prowadzącym jest Fundacja Pomoc Rodzinie
w Łomiankach (05-092), ul. K. K. Baczyńskiego 9 wpisana do stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000151624, posiadającą REGON: 012872363, NIP: 1181240546.
Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Łukasz Kowalski, kontakt: [email protected].

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:
• nawiązania kontaktu z Administratorem, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie, w szczególności odpowiedź na zapytanie
w trybie dostępu do informacji publicznej – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
• realizacja ustawowych i statutowych zadań placówki oświatowej – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
• dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
• realizacji działań informacyjnych i promocyjnych Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach, m.in. poprzez ich umieszczanie na stronie internetowej oraz profilach w mediach społecznościowych prowadzonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie wyrażona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO).

Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, przy uwzględnieniu jednocześnie okresu obowiązywania wyrażonej zgody.
Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do wykonywania przez naszą placówkę działalności edukacyjnej, wychowawczej. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków przez naszą placówkę.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).