Neurologopeda jest specjalistą logopedą z dodatkową specjalizacją neurologopedyczną. Zajmuje się on profilaktyką oraz kompleksowym diagnozowaniem zaburzeń mowy i języka powstałych w wyniku uszkodzenia centralnego układu nerwowego. Prowadzi terapię neurologopedyczną zarówno u dzieci, jak i osób dorosłych.

Neurologopeda pracuje z pacjentami w:

  • poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
  • poradniach logopedycznych,
  • szpitalach (na oddziale neurologicznym i neonatologicznym),
  • placówkach oświatowych, szczególnie terapeutycznych oraz z oddziałami integracyjnymi,
  • prywatnych gabinetach logopedycznych.

Neurologopeda zajmuje się głównie osobami z problemami z mową i językiem o podłożu neurologicznym, chociaż oczywiście wady wymowy takie jak rotacyzm czy sygmatyzm nie są mu obce. Posiada obszerną wiedzę na temat budowy i pracy mózgu, aparatu artykulacyjnego i mięśni twarzy

Neurologopeda zajmuje się przede wszystkim diagnozą, profilaktyką i terapią dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, lub u których mowa nie pojawiła się w ogóle. Pacjentami mogą więc być:

  • dzieci, które w żaden sposób nie kontaktują się z najbliższymi, nie reagują na swoje imię i nie wykazują zainteresowania osobami i przedmiotami z najbliższego otoczenia,
  • dzieci z wadami wymowy – sygmatyzmem, rotacyzmem, kappacyzmem, gammacyzmem, lambdacyzmem,
  • dzieci, które odmawiają przyjmowania pokarmów o niektórych konsystencjach, nie przybierają na wadze i mają ogólne problemy z jedzeniem – istotnym punktem terapii jest w tym przypadku tak zwany trening jedzenia.

Specjalista diagnozuje niemowlęta z zaburzeniami czynności prymarnych: zaburzeniami połykania, ssania, ale też dzieci z zaburzeniami gryzienia, żucia, z nadmiernym ślinieniem się czy nieprawidłowym torem oddychania – przez otwarte usta.

Konsultuje także dzieci z podejrzeniami zaburzeń ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera, afazji dziecięcej oraz mózgowego porażenia dziecięcego.

Neurologopeda udziela wsparcia osobom z zaburzeniami neurologicznymi i wadami genetycznymi (między innymi dzieciom z zespołem Downa, ale też z rozszczepem wargi i/lub podniebienia).

Specjalista ten prowadzi także terapię dzieci i młodzieży ze stwierdzoną dysleksją rozwojową (dysleksją – trudności w czytaniu, dysortografią – pisanie z błędami ortograficznymi przy zachowanej znajomości zasad ortograficznych, dyskalkulią – trudności w liczeniu, dysgrafią – trudności w pisaniu).