Czym jest Funkcjonalna Skala Dojrzałości Społecznej?

Jest oceną poziomu samodzielności osoby badanej w ramach procedur orzeczeniowych.

Jest badaniem, które pomaga w procesie identyfikacji obszarów wymagających treningu.

Wyniki mogą być przydatne w planowaniu oddziaływań terapeutycznych.
Głównym zastosowaniem skali FSDS jest:
– ocena poziomu dojrzałości społecznej osoby, która  zmaga się z trudnościami w zakresie przystosowania się do samodzielnego funkcjonowania  w określonych warunkach (np. szkolnych, domowych, zawodowych);
-ocena poziomu funkcjonowania osoby badanej do ilorazu inteligencji.
Wyniki FSDS umożliwiają opracowanie zaleceń w procesie orzecznictwa lub indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.
Dają  również obraz MOCNYCH I SŁABYCH STRON osoby badanej.
FSDS służy do pogłębienia wglądu osób z niepełnosprawnością w ich poziomie funkcjonowania. Dzięki temu jest możliwe planowanie celów terapeutycznych, wyznaczanie priorytetów danej osoby, czy rodziny i  tworzenie indywidualnych planów terapeutyczno-edukacyjnych.
Narzędzie posiada pełną ogólnopolską normalizację i bardzo wysoką rzetelność pomiaru (0,97-0,99).
Test zalecany jest m.in. w procedurach diagnozowania niepełnosprawności intelektualnej oraz zaburzeń ze spektrum autyzmu.