Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 to powszechnie stosowany na świecie test oceniający inteligencję i zdolności poznawcze. Badanie intelektu dzieci i młodzieży przeprowadza się, kiedy istnieje podejrzenie, że rozwój poznawczy przebiega w sposób nietypowy (zaburzenia neurorozwojowe, uzdolnienia).

Wyniki pełnego badania testem obejmują iloraz ogólny, iloraz werbalny, iloraz niewerbalny oraz wyniki poszczególnych czynników poznawczych: rozumowanie płynne, wiedza, rozumowanie ilościowe, przetwarzanie wzrokowo- przestrzenne, pamięć robocza.

Najważniejszy cel, jakim kierowali się autorzy najnowszej wersji Skali Stanford Binet 5, to stworzenie możliwości precyzyjnego i rzetelnego badania jak najszerszej grupy osób- począwszy od tych o niskim poziomie funkcjonowania poznawczego, a kończąc na osobach ponadprzeciętnie uzdolnionych. Opracowane dla testu normy obejmują populacji od 2 do 69 roku życia, co świadczy, że jest testem uniwersalnym.

Test oparty jest o najbardziej aktualną teorię inteligencji CHC. Test pozytywnie oceniony przez Komisję ds. Testów Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk. Test rekomendowany przez Konsultanta Krajowego i Konsultantów Wojewódzkich Psychologii Klinicznej. Test w wykazie narzędzi diagnostycznych Ministra Zdrowia.

CEL BADANIA:

  • Ocena inteligencji i zdolności poznawczych.
  • Poznanie słabych i mocnych stron dziecka co umożliwia dostosowanie ścieżki edukacyjno-terapeutycznej.
  • Wskazany jest w diagnostyce spektrum autyzmu, ADHD, niepowodzeń szkolnych
    Test przeznaczony jest do badania inteligencji dzieci od 2 roku życia, młodzieży oraz dorosłych.
  • Dla osób których rozwój poznawczy przebiega nieharmonijnie.
  • Skala niewerbalna skierowana jest do diagnozy osób słabosłyszących, a także osób z zaburzeniami komunikacji, autyzmem, trudnościami w nauce, poważnym uszkodzeniem mózgu, władających językiem polskim w sposób ograniczony z powodu pochodzenia, oraz w przypadku afazji lub udaru, które negatywnie wpływają na zdolności językowe jednostki.
  • Jest to jedyny test, które precyzyjnie może rozróżnić stopnie niepełnosprawności intelektualnej u osoby badanej.
    CZAS TRWANIA BADANIA

Średni czas przeprowadzenia testu Stanford-Binet 5  to 15 do 90 minut, w zależności od stosowanej skali i wieku pacjenta. Pełna skala IQ zajmuje zazwyczaj od 45 do 90 minut, Skala skrócona IQ od 15 do 20 minut.

Badanie poprzedzone jest zebraniem wywiadu(prosimy przynieść ze sobą dokumentację medyczną oraz wyniki dotychczas wykonanych testów psychologicznych, jeśli takie były wykonane). W przypadku badania intelektu u dzieci i młodzieży pierwsze spotkanie odbywa się z rodzicami bez ich udziału. Kolejne spotkanie/spotkania jest badaniem właściwym. Czas badania uzależniony jest od możliwości dziecka.  Dla dzieci do 6 roku życia zalecamy dwa spotkania diagnostyczne po 50 min. Dla dzieci powyżej 6 roku życia jedno spotkanie ok 90 min. Diagnosta, na podstawie wywiadu, wyników badania oraz obserwacji w trakcie badania przygotowuje raport.

Po badaniu mogą Państwo umówić się również na dodatkową konsultację z psychologiem przeprowadzającym badania celem omówienia raportu i dalszych zaleceń. To spotkanie jest dodatkowo płatne.

Badanie przeprowadza psycholog, który uzyskał uprawnienia diagnostyczne i posiada certyfikat PTPIP.

Diagnostykę prowadzi mgr Karolina Wierzbicka.