KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem danych osobowych dzieci i rodziców jest Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łomiankach (05-092) przy ul. K.K. Baczyńskiego 9.

2. Dane osobowe dzieci i rodziców uzyskane w związku z uczęszczaniem dzieci do naszej placówki będziemy wykorzystywać w następujących celach:

1) wykonywania działalności wychowawczej, edukacyjnej oraz rehabilitacyjnej oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. Obowiązki te określają przepisy prawa, w szczególności ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (zgodnie z art. 6 ust. lit. c RODO) – „obowiązek prawny”,

2) wykonywania działalności wychowawczej, edukacyjnej oraz rehabilitacyjnej, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych osobowych, np. danych o stanie zdrowia dziecka – (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit a RODO) – „zgoda”,

3) umożliwienia łatwiejszego kontaktu oraz wykorzystywania wizerunku dzieci, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych w tych celach (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.

3. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do wykonywania przez naszą placówkę działalności wychowawczej, edukacyjnej oraz rehabilitacyjnej. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków przez naszą placówkę.

4. Dane będziemy wykorzystywać przez okres wykonywania działalności wykonywania działalności wychowawczej, edukacyjnej oraz rehabilitacyjnej oraz przez okres, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dokumentację.

5. Mogą Państwo złożyć do naszej placówki wniosek o:

1) dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),

2) sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,

3) przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO,

4) usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych. Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie.

6. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:

1) podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze;

2) innym administratorom, np. ubezpieczycielom.

7. Nasza placówka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, którym jest p. Łukasz Kowalski, z którym mogą się Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@fpr.pl.