Diagnoza gotowości szkolnej

Badanie gotowości szkolnej ma na celu sprawdzenie umiejętności dziecka w kilku obszarach:
– emocjonalnym
– społecznym
– poznawczym
Zadaniem pedagoga jest ocena zachowań adaptacyjnych, umiejętność radzenia sobie w relacjach rówieśniczych, sposób nabywania i zdobywania wiedzy. Ocenie będą podlegać zdolności grafomotoryczne, myślenie przez analogię, komunikacja i koncentracja uwagi.
Po dokonaniu wywiadu z rodzicami i po przeprowadzonym badaniu dokonujemy opisowej oceny gotowości szkolnej dziecka.
W niektórych przypadkach, gdy w czasie badania coś w zachowaniu dziecka niepokoi, jego reakcje nie będą adekwatne, jednoznaczne, będzie rozproszone, lub rodzice będą mieli wątpliwości związane z gotowością szkolną dziecka w sferze emocjonalno- społecznej, wówczas dodatkowo umawiana jest konsultacja u psychologa dziecięcego.
Rodzice otrzymują wiedzę na temat tego jak dziecko radzi sobie z zadaniami przewidzianymi przez podstawę programową na początkowym etapie edukacyjnym.